Disclaimer

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.livingturnaround.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Livingturnaround. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Livingturnaround is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.Het intellectueel eigendom berust bij Livingturnaround.

 

Geen garantie op juistheid

Livingturnaround streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, aanvaardt Livingturnaround geen enkele aansprakelijkheid.  Aan de verstrekte informatie kunt u  geen rechten ontlenen. De informatie die op deze website worden aangeboden vormen geen garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om  materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Livingturnaround aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.livingturnaround.nl op deze pagina.